CRU
Restaurant

Pu Rui 

Eye clinic

​Xiao Ya Bao
Working space 

MOtion Forte Design Studios

Mesh Upgrade

Bar      

Wei Shi 

Hotel  

Grok Renovation 
Working space